Image Image Image Image Image Image Image Image Image

En riktig snyftare

Om distribution, produktion och jämställdhet i filmbranschen

av Maria Jansson & Katarina Bivald

Svensk film är alltmer konkurrensutsatt och de kommersiella krafterna drar i en riktning, som kan upplevas som ett hot mot mångfald och jämställdhet. Ny teknik har fundamentalt förändrat publikens vanor och ett antal nya möjligheter för möten mellan film och publik har uppstått. I den nya skriften En Riktig Snyftare – Om distribution, produk- tion och jämställdhet i filmbranschen tar statsvetarna Maria Jansson och Katarina Bivald avstamp i 2013 års filmavtal, som släppt kravet på biografdistribution för filmer som söker produktionsstöd. Men biografen upplevs fortfarande som det fönster som tydligast synliggör filmen och biografdistributionen har behållit sitt grepp trots den ändrade texten i filmavtalet. Vi behöver tänka nytt, vända på begreppen och se till att de stödpengar som är nödvändiga för svensk filmproduktion används på ett sätt som tar oss mot de mål vi inom wift kämpar för och vi som samhälle formulerat – jämställdhet och mångfald.

Ladda ner skriften ”En riktig snyftare” (pdf) 

In English – About distribution, production and a gender equality in the Swedish Film Industry

by Maria Jansson & Katarina Bivald

Swedish film is increasingly exposed to competition and the commercial forces are pulling in a direction that can be perceived as a threat to diversity and gender equality.
We need to think in new directions and ensure that the funding that is necessary for Swedish film production is used in a way that takes us towards the goals WIFT are fighting for, and we as a society have formulated, gender equality and diversity.

Here you can download the publication about distribution, production and a gender equality in the Swedish Film Industry, ”A Real Tear Jerker” (pdf).