Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Stadgar

Stadgar för WIFT Sverige – Women in Film and Television, Sverige

 

1. Föreningens namn

Föreningens namn är ”Women in Film and Television, Sverige”

 

2. Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att stärka och synliggöra kvinnor som arbetar på alla nivåer och i alla funktioner inom film, TV och andra bildmedier, bl.a. genom att:

 • Skapa internationella kontakter via andra länders WIFT-avdelningar
 • Skapa möjligheter för medlemmarna att mötas och utbyta erfarenheter och idéer samt utveckla nätverk
 • Förse medlemmarna med information och stötta dem i deras professionella karriär

 

3. Medlemskap

Personligt medlemskap: Alla kvinnor som är eller har varit professionellt verksamma inom film, TV eller andra bildmedier och som stöttar föreningens syfte kan bli medlemmar i WIFT Sverige. De kan välja att betala avgifter privat eller genom sitt företag. Definitionen ”professionell” får av styrelsen tolkas generöst. Styrelsen har i de fall de anser lämpligt även rätt att bevilja medlemskap för personer på väg in i branschen oberoende av kön. Denna form av medlemskap ger rösträtt vid årsmötet och företräde till föreningens aktiviteter.

Stödmedlemskap: Bolag och enskilda personer utan branschanknytning, och som stöttar föreningens syfte kan bli stödmedlemmar. Stödmedlemskap ger ej rösträtt på årsmötet, men företräde till föreningens aktiviteter.

Hederskommitté: Styrelsen har rätt att varje år utse en hedersmedlem. Medlemskapet gäller på livstid och kan endast upphöra om den utvalda personen själv begär det. Hedersmedlem betalar ingen årsavgift men har rösträtt vid årsmötet och företräde till föreningens aktiviteter. Hedersmedlem kan vidtalas av styrelsen att representera föreningen i enstaka officiella sammanhang eller underteckna viktiga skrivelser som tjänar föreningens syfte.

Aktivt medlemskap träder i kraft när årsavgiften betalats och gäller per kalenderår. Medlemskapet upphör vid avanmälan, som sker skriftligen till styrelsen.

 

4. Årsavgift

Årsavgiftens storlek föreslås av styrelsen.

 

5. Årsmöte

Årsmöte hålls varje år senaste den 31:a mars. Föreningens överordnande beslutande organ är årsmötet, som också utser styrelsen. Kallelse skall utgå till varje medlem med minst 2 och högst 4 veckors varsel. Kallelsen skall innehålla dagordning för årsmötet.

Dagordningen skall innefatta följande punkter:

 1. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare
 2. Godkännande av verksamhetsberättelse
 3. Ekonomisk redovisning och dess godkännande
 4. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
 5. Revisionsberättelse och dess godkännande
 6. Behandling av inkomna förslag och förslag till kommande aktiviteter
 7. Styrelsens förslag till årsavgift och dess godkännande
 8. Val av styrelse
 9. Val av revisor, internrevisor och revisorssuppleanter
 10. Övrigt

Extra årsmöte hålls om styrelsen så beslutar eller när minst 1/3 av föreningens medlemmar så kräver. Samtidigt skall angivas vilka ämnen som skall avhandlas på det extra årsmötet.

 

6. Motioner/Propositioner

Förslag som skall behandlas på årsmötet insändes skriftligt senast en vecka före mötet. Inkomna förslag skall delas ut till deltagarna på årsmötet.

 

7. Röst

Varje medlem som betalt årsavgiften eller ingår i hederskommittén har en röst på årsmötet. Röstning kan ske genom skriftlig fullmakt från annan medlem.

 

8. Styrelsen

Styrelsen består av 8-12 medlemmar som väljs på årsmötet. Nyval förrättas på årsmötet. Styrelsemedlemmar kan återväljas. Styrelsen konstituerar sig själv med ordförande, sekreterare och kassör. Ordförande kallar till styrelsemöte med minst 14 dagars varsel. Styrelsen är beslutsmässig när förutom ordförande fyra medlemmar är närvarande. Styrelsemötena skall protokollföras.

 

9. Ändring av stadgarna

För att stadgarna skall kunna ändras krävs att mer än 2/3 av årsmötet röstar för ändringsförslaget.

 

10. Upplösning

Föreningen kan upplösas om 2/3 av rösterna på två återkommande årsmöten så kräver. Om föreningen vid sin upplösning innehar ett överskott skall detta användas för att främja föreningens syfte.

 

11. Teckningsregler

Föreningen tecknas av ordföranden och kassören i föreningen. Om någon av dessa kommer att vara frånvarande under en längre period kan styrelsen ge tillfällig prokura till någon annan styrelsemedlem.

 

12. Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår följer kalenderåret.